Recent site activity

Apr 1, 2015, 7:56 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 11_การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ_Stu.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Apr 1, 2015, 7:56 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 10_ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ_Stu.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Apr 1, 2015, 7:56 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 09_e commerce_STU.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Apr 1, 2015, 7:56 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 08_โปรแกรมประยุกต์องค์กร_stu.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Mar 23, 2015, 11:05 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited แผนการสอน
Feb 18, 2015, 7:15 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited Home
Feb 18, 2015, 7:11 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited Home - IT401 Management Information Systems
Feb 18, 2015, 7:10 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited Home - IT401 Management Information Systems
Feb 18, 2015, 7:09 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited รายงานสรุป Mind map
Feb 18, 2015, 7:08 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited รายงานสรุป Mind map
Feb 18, 2015, 7:01 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG created รายงาน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 06_การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 05_การบริหารแหล่งข้อมูล.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 04_โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 03_ระบบสารสนเทศ องค์กรและกลยุทธ์.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 02_ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานร่วมกัน.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:58 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG attached 01_ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.pdf to เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:57 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG created เอกสารประกอบการสอน
Feb 18, 2015, 6:57 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited แผนการสอน
Feb 18, 2015, 6:57 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG created แผนการสอน
Feb 18, 2015, 6:56 PM POJANEE JUNTARASUPAWONG edited Home

older | newer