แผนการสอน

ครั้งที่

หัวข้อการบรรยาย

หมายเหตุ

1.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Introduction to Management Information Systems)

 

2

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานร่วมกัน
(Global E- Business and Collaboration)

 

3.

ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์

(Information Systems, Organizations, and Strategy)

 

4.

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(IT Infrastructure and Emerging Technologies)

 

5.

การบริหารแหล่งข้อมูล (Foundations of Business Intelligence: Databases and Information Management)

 

6.

โทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต

(Telecommunications, the Internet, and Wireless Technology)

 

7.

การรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ

(Securing  and Ethical Information Systems)

 

8.

การจัดการสารสนเทศองค์กร (Enterprise Systems)

 

9.

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Systems)

 

10.

การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)

 

11.

การสร้างระบบการตัดสินใจ (Enhancing Decision Making)

 25 มี.ค. 58

12.

การสร้างระบบสารสนเทศ (Building Information Systems)

 1 เม.ย. 58

13.

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อบุคคล องค์กร และสังคม

(The Impacts of Information Technology on Individuals, Organizations, and Society)

 8 เม.ย. 58

14.

นำเสนอโปรเจ็ค + ส่งเล่มรายงาน

 22 เม.ย. 58

Comments